مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی کنوانسیون مونترال راجع به یکپ
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را دنبال می کنید .مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات57
حجم0/45 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

* عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا

مقدمه

ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید :

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند :

- پروتکل لاهه ( 1955) ؛

- کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛

- پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛

- پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و

- پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .

مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.

کلمات کلیدی:

کنوانسیون حقوقی حقوق بین الملل هوا و فضا مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

فهرست مطالب

یک – مقدمه

الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین

ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید

دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . « پنجمین دادگاه صالح »

1- فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است.

2- حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح

3- « پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.

4- متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.

5- مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .

6- اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .

ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟

د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات

1- بررسی مختصر نظامهای موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر

1- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده

2- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده

3- محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده

و . پیش پرداختها

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض

1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر

ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا

پنج – بیمه

شش – آزادی قراردادی


"