کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان pdf

عدم قطعیت اندازه گیریکتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیانفهرست فایل PDF :فصل اولمفاهیم اولیه اندازه گیری و عدم قطعیت اندازه گیری چیست ؟ چه چیز هائی ا
در حال حاظر شما فایل با عنوان کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان pdf را دنبال می کنید .عدم قطعیت اندازه گیریکتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیانفهرست فایل PDF :فصل اولمفاهیم اولیه اندازه گیری و عدم قطعیت

اندازه گیری چیست ؟

چه چیز هائی اندازه گیری محسوب نمی شود؟

عدم قطعیت اندازه گیری چیست ؟

بیان کردن عدم قطعیت اندازه گیری

خطا در مقابل عدم قطعیت

چرا عدم قطعیت اندازه گیری مهم است (کالبیراسون - آزمون - تلرانس)

فصل دوممفاهیم آمار توصیفی

خطای اپراتور

محاسبه آماری پایه

بدست آوردن بهترین برآورد

چه تعداد مقدار اندازه گیری شده برای محاسبه اندازه گیری مهم است؟

پراکندگی ... انحراف استاندارد

نکته محاسباتی

برای بدست آوردن انحراف استاندارد چه تعداد عدد مورد نیاز است

فصل سوممنابع خطا و عدم قطعیت

خطا ها و عدم قطعیت ها از کجا ناشی می شوند؟

منابع خطا و عدم قطعیت ابزار اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت جسم مورد اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت فرایند اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت عدم قطعیت های ورودی

منابع خطا و عدم قطعیت مهارت اپراتور

منابع خطا و عدم قطعیت روش نمونه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت محیط

تذکرات کلی

فصل چهارمتخمین عدم قطعیت اندازه گیری

اواع کلی عدم قطعیت در هر اندازه گیری

عدم قطعیت تصادفی

عدم قطعیت سیستماتیک

توزیع شکل خطاها

توزیع نرمال

توزیع یکنواخت

توزیع های دیگر

چه چیزی عدم قطعیت اندازه گیری محسوب نمی شود؟

چگونه عدم قطعیت اندازه گیری را محاسبه کنیم ؟

ارزیابی نوع A

ارزیابی نوع B

هشت مرحله اساسی برای ارزیابی عدم قطعیت

مرحله اول تا مرحله هشتم

عدم قطعیت استاندارد

محاسبه عدم قطعیت استاندارد نوع A

محاسبه عدم قطعیت استاندارد نوع B

تبدیل عدم قطعیت ها از یک واحد اندازه گیری به واحد دیگر

ترکیب کردن عدم قطعیت های استاندارد

عدم قطعیت ترکیبی برای جمع و تفریق کمیت های ورودی

عدم قطعیت ترکیبی برای حاصلضرب یا تقسیم کمیت های ورودی

عدم قطعیت ترکیبی برای توابع پیچیده تر

همبستگی

فاکتور همپوشانی K

چگونه جواب را بیان کنیم ؟

فصل پنجممثالهای کاربردیفصل ششماظهارات و نقطه نظرات کلی

چگونه عدم قطعیت اندازه گیری را کاهش دهیم؟

بعضی دیگر از روشهای صحیح اندازه گیری

استفاده از ماشین حساب

کلید های ماشین حساب

ماشین حساب و خطاهای نرم افزار

گرد کردن اعداد

یادگیری بیشتر و ارائه آن در عمل

برخی هشدار ها

مجموعه اصطلاحات علمی و فنی

مفاهیم مقدماتی کالبراسیون و ...

کتاب عدم قطعیت اندازه گیری


فرمت فایل : PDFزبان : فارسیتعداد صفحات : ۸۶ صفحهحجم فایل : ۶۸۵ کیلو بایت