پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت زنجیره تأمین

دانلود ، با فرمت ppt و در 78 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: (فرموله کردن زنجیره تأمین جهانی) GSCF مدل هدف: بیشینه کردن مجموع سودهای سالیانه جهانی پس
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت زنجیره تأمین را دنبال می کنید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 78 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
(فرموله کردن زنجیره تأمین جهانی) GSCF مدل
هدف: بیشینه کردن مجموع سودهای سالیانه جهانی پس از تنزیل مالیات بر حسب پول رایج شرکت
محدودیت ها : با توجه به : برای هر دوره برنامه ریزی:
عباراتی برای بیان درآمد خالص قبل از مالیات فعالیت های شرکت
عباراتی برای بیان سود بعد از مالیات در هر کشور
ظرفیت تأمین کنندگان
ظرفیت تولید در کارخانجات سازنده و مراکز توزیع
ظرفیت حمل و نقل مربوط به کانال ها و مد های حمل و نقل
محدودیت های تقاضای مشتری
(فرموله کردن زنجیره تأمین جهانی) CSCF مدل
محدودیت های فهرست مواد و توازن جریان در تسهیلات برای خطوط ساخت و کانل های حمل و نقل
حداقل سود برای سوبسیدها در یک کشور مبنا
محدودیت های ارتباطی بین خطوط ساخت و تسهیلات و بین جریان های مواد و تسهیلات و کانال های حمل و نقل
محدودیت هایی در مورد قیمت انتقال و محدودیت های عمومی در مورد متغیرهای تصمیم
توجه به تعرفه های گمرکی، اینکوترمز ، بیمه ، قوانین محلی و ... .
مروري اجمالي بر ادبيات بحث
(1988) Ishii et al.:
سيستم سه سطحي
حدقل نمودن محصولات بلا استفاده در طول زنجيره
محصولات با عمر كوتاه
تقاضاي ثابت
:(1988) Lee & Cohn
روشي هيوريستيك بمنظور حل چهار زير مدل توليد، توزيع و تأمين مواد
سيستم توليد پيوسته
تقاضاي احتمالي و چند محصول
تعيين نحوه تخصيص محصولات به كارخانجات و تعيين حجم جابجايي محصول و قطعات بين واحدهاي توليدي و مراكز توزيع
:(2001) Petrovic
تعيين جواب نزديك به بهينه براي بخشهاي توزيع و تأمين مواد به كمك روش فازي
تعيين جواب نزديك به بهينه براي بخش توليد بكمك شبيه سازي
تقاضاي احتمالي و تك محصول