تحقیق بررسی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تأمین صنعت خودرو

تحقیق با موضوع مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تأمین صنعت خودرو ، در قالب DOC، در 72 صفحه، قابل ویرایش، فهرست مطالب: مقدمه توجيه، انگيزه و علت انتخاب موضوع هدف تحقيق
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق بررسی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تأمین صنعت خودرو را دنبال می کنید .

تحقیق با موضوع مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تأمین صنعت خودرو ،
در قالب DOC، در 72 صفحه، قابل ویرایش،

فهرست مطالب:مقدمه
توجيه، انگيزه و علت انتخاب موضوع
هدف تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
روند ارائه دهي مطالب
زنجيره تأمين ايران خودرو
مفاهيم ريسك و زنجيره تامين
مقدمه
پيشينه ارزيابی، انتخاب و تخصيص سفارش به تأمين‌کننده
مبانی نظری استواري و بهينه‌سازي استوار
رويه کلی تحقيق (مراحل تحقيق)
فرموله‌كردن مدل
مدل‌سازی توابع هدف
کمينه‌کردن توقف خط توليد در اثر عملکرد تأمين‌کنندگان(آرمان اول)
کمينه کردن شکایت خط توليد از قطعات تامين‌کنندگان (آرمان دوم)
کمينه کردن قطعات معيوب تأمين کنندگان (PPM) (آرمان سوم)
محدوديتهاي مدل
محدودیت تقاضا
قف موجودی و حداقل موجودی
ظرفيت تأمين‌کنندگان
حداقل میزان خرید از هر تأمين‌کننده
حل مدل، شبیه‌سازی و نتایج
شكل2. مقایسه نمودارهای روند تابع هدف و روند ریسک
انواع زنجیره تامین
در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید
مقاومت داخلی در برابر تغییر
1.اشتباهات اولیه
آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی
تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟
سه بعد در مورد مدیریت زنجیره تامین وجود دارد که عبارتند از
همکاری در زنجیره تامین
دیدگاه‌های تئوریک زنجیره تامین
1. تئوری سازمانی و مدیریت زنجیره تامین
دیدگاه انتخاب استراتژیک
دیدگاه منبع محور
زنجیره تامین
1. ساختار شركاي زنجيره تامين
پياده سازي ارتباطات مشاركتي
چالش های مدیریت عملکرد زنجیرۀ تأمین
1.2. پیچیدگی اندازه گیری عملکرد در یک زنجیرۀ تأمین
2.2.تعیین اهداف سنجش عملکرد
3.2. تضادها و وابستگی های بهبود عملکرد کار
- یک رویکرد اصولی برای تجزیه و تحلیل اجرای KPI
1.3. یک مدل بهبود یافته چرخه مدیریت عملکرد کسب و کار
شناسایی کردن KPI و روابط میان مدلهایشان
تجزیه و تحلیل اجرای KPI
یافتن KPIهای حیاتی و الگوهی بهبود
نتیجه گیری
بحث و نتيجهگيري
منابع